Het gebiedsplan voor Watergraafsmeer

Het Gebiedsplan 2019 is door bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ambtenaren samen opgesteld.

Hieronder zie je alle projecten die in het gebiedsplan zijn opgenomen.

Project wel opgenomen voor gebiedsplan    |    Project niet opgenomen voor gebiedsplan

55 projecten

Brandveiligheid in de buurt bevorderen

De brandweer wil de brandveiligheid in woningen verbeteren en de kennis van bewoners over brandveiligheid en hoe te handelen bij een brand vergroten. Dit doet de brandweer onder andere door, al dan ni...

in gebiedsplan

4 reacties

Doortrekken voetpad Ringdijk met zebrapad over de Nobelweg

Op dit moment wordt het voetpad aan de Ringdijk onderbroken door de Nobelweg, waardoor wandelaars en...

in gebiedsplan

20 reacties

Openbare toiletten in de openbare ruimte

In 2018 is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om in het Frankendaelpark een openbaar toilet te installeren. In 2019 wordt gebruikt om het onderwerp stedelijk te agenderen.

in gebiedsplan

3 reacties

1 update

Ouderen kunnen in hun huis en wijk blijven wonen

Watergraafsmeer telt veel ouderen met een woning die niet levensloopbestendig is. Zij wonen bijvoorbeeld in een bovenhuis of in een woning die niet is afgestemd op fysieke beperkingen. Er worden voorl...

in gebiedsplan

3 reacties

Prettig samenleven in de wijk

In verschillende wijken zoals Jeruzalem en de Don Boscobuurt zijn renovatie- en nieuwbouwprojecten gaande. Dit betekent dat er een grote instroom van nieuwe bewoners is. Wij vinden het van belang dat ...

in gebiedsplan

3 reacties

Veilige openbare ruimte en woonomgeving

Over het algemeen geldt dat de Watergraafsmeer positief scoort wat betreft veiligheid. Toch zijn er ook in de Watergraafsmeer buurten die extra aandacht verdienen op dit punt. Zo zijn er in de ontwikke...

in gebiedsplan

1 reactie

Initiatieven openbare ruimte faciliteren

Bewoners kunnen initiatieven ontplooien om de openbare ruimte te vergroenen of op andere wijze te verbeteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om projecten die de verloedering tegengaan of het veiligheidsgev...

in gebiedsplan

1 reactie

Bewoners en ondernemers betrekken bij de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie

Amsterdam wil verduurzamen. Om dat te bereiken werkt de gemeente samen met Waternet en andere partne...

in gebiedsplan

4 reacties

Samen wateroverlast en hittestress aanpakken in Middenmeer-Noord

In de periode van 2015 tot 2017 is er vanuit Fieldlab Oost – een samenwerking tussen de HvA en gemeen...

in gebiedsplan

1 reactie

Ontwikkeling Vereniging Amstelkwartiermakers (AKM)

Voor AKM ligt de uitdaging om in een gloednieuw woongebied de toestroom van nieuwe bewoners te signa...

in gebiedsplan

34 reacties

Speeltuinhuis Mariotteplein

De bouw van het speeltuinhuis op het Mariotteplein is uitgesteld omdat de kosten veel hoger uitvielen dan begroot – het gevolg van de sterk toegenomen vraag in de bouwsector. De verwachting is dat dit ...

in gebiedsplan

34 reacties

Kinderboerderij De Werf

Kinderboerderij de Werf is een mooie plek voor jong en oud. De boerderij is elke dag open. Er zijn verschillende dieren en er is een speeltuin. De boerderij vervult een belangrijke sociale rol voor de...

in gebiedsplan

14 reacties

Prettig samenwonen en samenleven in Amsteldorp en Betondorp

In een aantal buurten (Betondorp, Amsteldorp, van der Kunbuurt en Jeruzalem) zien we een toename van het aantal kwetsbare mensen die bijvoorbeeld vanuit een intramurale voorziening zelfstandig gaan wo...

in gebiedsplan

3 reacties

Voetpad Oosterringdijk

Van oudsher wordt de Oosterringdijk gebruikt als wandel- en fietsroute.
De laatste tien jaar hebben de bouw van IJburg, de komst van het Sciencepark, de groei van Oost en de veranderde manier van rec...

in gebiedsplan

12 reacties

2 updates

Impuls buurteconomie

Om het economische klimaat te versterken, stimuleren wij ondernemers om zich te verenigen, en werken we met bestaande ondernemersverenigingen samen. Ondernemersverenigingen kunnen gebruikmaken van ver...

in gebiedsplan

Onderhoud Park Darwin en project Rainproof

Park Darwin wordt onderhouden en beheerd door een tuindeskundige, coördinatoren en vrijwilligers. Vanwege het wegvallen van de twee betaalde coördinatoren zijn er nu assistent-coördinatoren die de werkzaa...

in gebiedsplan

Evenementen voor de buurt organiseren in Betondorp

Bewonersorganisatie Participatie Betondorp zet zich in voor een sterkere sociale cohesie in Betondorp. Met dat doel voor ogen willen ze in 2019 de volgende evenementen organiseren:
- Buurttreffen;
- 4...

in gebiedsplan

3 reacties

1 update

Bredeweg Festival 42e editie

Het bestuur van de Stichting Bredeweg Festival vraagt om een bijdrage aan de 42e editie van het festival waar 35.000 bezoekers worden verwacht. Het doel is om vier projecten in samenwerking met scholen...

in gebiedsplan

46 reacties

Energiespreekuur in Oost

In de Watergraafsmeer is eens per 5 weken een gratis inloop Energiespreekuur waar bewoners terechtkunnen voor informatie over de verduurzaming van hun huis. Er zijn experts en coaches aanwezig die de ...

in gebiedsplan

1 reactie

New Sustainable Workforce

De installatiewereld in Amsterdam schreeuwt om meer mensen. Van alle kanten komen verzoeken om daken vol te leggen met zonnepanelen. De energietransitie is nu echt begonnen. Maar wie gaat het doen?
St...

in gebiedsplan

1 reactie

2 updates

Trainingen over CO2-impact en klimaatverandering

In 2018 is in stadsdeel Oost een experiment gestart met het geven van trainingen aan organisaties, studenten en bewoners over CO2-impact en klimaatverandering. De training (volgens een Engels concept) i...

in gebiedsplan

2 updates

Viswater achter Sciencepark

Een verborgen parel voor vissers. Oudere bewoners vissen geregeld achter het Sciencepark. Zij komen met de auto in verband met de zware spullen die meegenomen worden. Helaas is het pad onbegaanbaar, E...

in gebiedsplan

2 reacties

Eenhoorn Ontmoetingsplek

Midden tussen de bouwwerkzaamheden in het Eenhoorngebied is een ontmoetingsplek voor de hele buurt ge...

in gebiedsplan

21 reacties

1 update

Kinderen veilig over laten steken bij de oversteek Chr. Huygensplein/Middenweg/Van 't Hofflaan.

Kinderen die van en naar Daltonschool De Meer fietsen, via de oversteek Chr. Huygensplein/Middenweg/...

in gebiedsplan

128 reacties

1 update

Snelheidsafhankelijke verkeersdrempels Archimedesweg

Op de Archimedesweg (eind van de Hogeweg) liggen hoge drempels om automobilisten te dwingen langzamer te rijden. Echter, met nieuwe auto's met stugge vering en vrachtwagens die niet van jezelf zijn (m...

in gebiedsplan

11 reacties

Amsteldorp aan de trekvaart: vernieuwing gebied Weespertrekvaart-Amsteldorp

Het Amstelkwartier wordt uit de grond gestampt en Watergraafsmeer, vanaf de Gooiseweg richting het oosten, is continu zichzelf aan het vernieuwen. Het Amsteldorp, mogelijk nog een van de authentiekste...

in gebiedsplan

13 reacties

Zelfstandig leven

Hoe kunnen we zo lang mogelijk regie houden over ons eigen leven? Onder andere met behulp van een omgeving die daartoe is ingericht!
Het voorstel is om samen met ouderen, mensen die slecht ter been zij...

in gebiedsplan

3 reacties

Maliebaan vergroenen

In de huidige situatie is de Maliebaan een geasfalteerde open ruimte waar weinig gebruik van wordt g...

in gebiedsplan

7 reacties

Park met bomen, wilde bloemen, creatieve beelden en bankjes Carolina MacGillavryLaan

Rondom het pand Samos (nr. 1-177) op de Carolina Macgillavrylaan ligt een stuk groen waar nu helaas n...

in gebiedsplan

73 reacties

Sportveld MacGillavrylaan

Tussen huisnr 2-216 aan de ene kant en 218 aan de andere kant is een kleine groenzone met twee kleine doeltjes. Dit kan zoveel beter. Het is vaak een modderpoel en niet heel geschikt, omdat de bal van...

in gebiedsplan

13 reacties

1 update

Baas van de Buurt: Watergraafsmeer

Sociaal Cement heeft afgelopen jaar door het project Baas van de Buurt contacten gelegd waarmee het graag verder zou werken aan concrete jongeren participatie in de wijk. Vanuit verschillende kanten k...

in gebiedsplan

7 reacties

1 update

Aanpassing Ringdijk: scheiding voetgangers/joggers van overige verkeersdeelnemers tussen Praxis en Ringweg A10

De Ringdijk (tussen Praxis en viaduct A10) wordt gebruikt door woon-werkverkeer, tourfietsers en door voetgangers/joggers. Dit leidt regelmatig tot risicovolle situaties. Vooral voetgangers en joggers...

in gebiedsplan

5 reacties

1 update

Tennismuurtje Amstelkwartier

Er is in het Amstelwartier voor (oudere) kinderen niet zo veel leuke en sportieve buitenspeelruimte. Zou er bijvoorbeeld op het schoolplein een tennismuurtje bij kunnen? Of op een andere plek: muurtje...

in gebiedsplan

3 reacties

Hondenuitrenveld

In het Amstelkwartier hebben veel bewoners honden en er wordt vaak afgesproken om samen de honden te laten spelen op het veldje aan de Amstel voor Waternet. De honden zorgen zo voor nóg meer cohesie da...

in gebiedsplan

10 reacties

1 update

Training Mental Health Aid aanbieden aan verschillende partijen

In 2018 zijn we begonnen met het aanbieden van de training Mental Health First Aid (MHFA). In deze training leren de deelnemers om te gaan met en eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psyc...

in gebiedsplan

1 update

Continueren inzet wijkbeheer in Betondorp

In Betondorp wonen veel ouderen en kwetsbare bewoners. Woningcorporaties Eigen Haard en Ymere zetten samen een wijkbeheerder in, die niet alleen een beheerfunctie heeft voor de woningen en woonomgevin...

in gebiedsplan

1 update

Onderzoek naar de looproutes van ouderen in Betondorp

Samen met ouderen in Betondorp gaan we hun looproutes bekijken. Hoe komen ze bij het openbaar vervoer, winkels, ontmoetingsplekken en activiteitenlocaties? Is het wenselijk dat er bankjes geplaatst wor...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Aanpak Valpreventie

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Bij het stijgen van de leeftijd of gezondheidsproblemen kunnen er meer fysieke beperkingen ontstaan met een groter risico op vallen.

Er zijn (kosteneffectieve)...

in gebiedsplan

2 reacties

Fietsparkeren in drukke buurten

In meerdere buurten van de Watergraafsmeer, waaronder delen van de Don Boscobuuurt en op de Linnaeus...

in gebiedsplan

15 reacties

1 update

Onveiligheid op en om de fietsroute door Park Somerlust aanpakken

De doorgaande fietsroute door Park Somerlust levert – vooral in de zomer, als het park veel recreante...

in gebiedsplan

14 reacties

1 update

Ontmoetingstafel Willem Beukelsstraat

De Willem Beukelsstraat is een mooie, brede, lommerrijke zijstraat van de Ringdijk. Aan de kant van park Frankendael, tevens de kant met de meeste koopwoningen, staan veel bankjes en picknicktafels. M...

in gebiedsplan

3 reacties

Statushouders in de buurt

In de Watergraafsmeer worden twee wooncomplexen opgeleverd voor jonge statushouders, studenten en jongeren. Rondom deze complexen wordt een maatschappelijk programma opgezet met als doel verbindingen ...

in gebiedsplan

1 reactie

Maatwerk in zorg in Amsteldorp

In Amsteldorp wonen veel ouderen met een laag inkomen. Het is belangrijk dat deze ouderen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Met het ouder worden zal de zorgvraag toenemen en wordt de mobiliteit...

in gebiedsplan

Sport verbindt

Het project ‘Sport verbindt’ biedt sportverenigingen ondersteuning om statushouders op te nemen in de vereniging en het biedt statushouders de mogelijkheid om te sporten en kennis te maken met verenigin...

in gebiedsplan

1 reactie

Coördinatiepunt activering en participatie

Op de woonlocaties Spark Village en Stek Oost komen 250 jonge statushouders te wonen en in de directe omgeving (Watergraafsmeer) wonen inmiddels ruim 400 statushouders. Er zijn veel activiteiten en in...

in gebiedsplan

Pleinactiviteiten voor jongeren

Pleinen lenen zich uitstekend voor buurtgerichte sport- en spelactiviteiten. Daarom wil de afdeling Sportstimulering voor de de pleinen Onderlangs en Jeruzalem een sport- en spelcoördinator aanstellen,...

in gebiedsplan

Bevorderen deelname aan beweegactiviteiten senioren

We willen deelname aan sport- en beweegactiviteiten onder de grote groep ouderen in de Watergraafsmeer bevorderen. We gaan activiteiten voor senioren organiseren in Julianapark, Amsteldorp en Middenmeer....

in gebiedsplan

Sportopleidingen voor bewoners

De afdeling Sportstimulering biedt opleidingen aan waarin jongeren en volwassenen leren om zelfstandig sportactiviteiten voor de buurt te organiseren en te begeleiden. Het mes snijdt aan twee kanten: ...

in gebiedsplan

Bevorderen sportparticipatie jeugd uit minimagezinnen

We gaan kinderen en jongeren uit gezinnen met een minimuminkomen stimuleren om mee te doen aan het structurele sportaanbod. Hiervoor organiseren we extra promotieactiviteiten, onder andere in de schoo...

in gebiedsplan

1 reactie

Activiteitendag 'Jeruzalem'

Ontmoetingsplek voor en door de buurt. Zo veel mogelijk buren uit de buurt Jeruzalem kunnen elkaar ontmoeten en meewerken aan een laagdrempelig evenement waar iedereen welkom is. Daarnaast willen we de...

in gebiedsplan

Amsteldorp Ontdekt 2019

De derde editie van Amsteldorp Ontdekt zal plaatsvinden in de zomer. Het evenement staat net als vori...

in gebiedsplan

7 reacties

Informatiemarkt Watergraafsmeer

Jaarlijks is er een informatiemarkt op het Chistiaan Huygensplein. De onderwerpen die centraal staan,...

in gebiedsplan

3 reacties

AutoMaatje

In de Watergraafsmeer komen sommige bewoners nauwelijks het huis uit vanwege sociale of mobiliteitsproblemen. Dat kan leiden tot vereenzaming en het belemmert hen ook in het dagelijks leven. Voor hen heef...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Ontmoetingsruimte(s) Watergraafsmeer/Middenmeer

De begane grond van de pastorie van de Hofkerk is beschikbaar gesteld voor buurtwerk. Het heeft een zaal voor 40 personen, een kleinere zaal voor 12 personen en een volledig ingerichte keuken. Deze ruimte...

in gebiedsplan

32 reacties

1 update

MyCoach

MyCoach is een buurtgericht coachingsproject voor leerlingen van het MBO. MyCoach helpt hen met hun school-, beroeps-, culturele- en maatschappelijke oriëntatie. MyCoach ‘empowert’ deze jongeren en onder...

in gebiedsplan

10 reacties