Prioriteit

Sneller signaleren van de toenemende zorgvragen (2018)

Een risico van het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen en mensen met een beperking is toenemende eenzaamheid en sociaal isolement. Armoede, eenzaamheid en sociaal isolement leiden op langere termijn vaak tot een grotere vraag naar duurdere zorg. Maatwerk in de zorg en het tijdig inschakelen van thuiszorg, of andere vormen van informele of formele hulp, voorkomt erger. Buurtgerichte samenwerking tussen professionals en goede afstemming tussen formele en informele zorg en buurtnetwerken is hiervoor een voorwaarde. Voorzieningen voor ontmoeting en contact, signalering van toegenomen zorgvragen, armoede en sociaal isolement in de directe omgeving zijn belangrijk voor ouderen. Om deze reden zijn in de Watergraafsmeer drie wijkservicepunten gerealiseerd: het Brinkhuis in Betondorp, het Hoekhuis in Amsteldorp en servicepunt Jeruzalem. In Park de Meer is het Parkhuis helemaal vernieuwd. Bewoners kunnen hier terecht voor ontmoeting, activiteiten en informatie. Naast dit basisaanbod zal er het komend jaar worden ingezet op sport en beweegactiviteiten.

 
Doelstellingen
  • Het geven van informatie, voorlichting en advies.
  • Samenwerking in de buurten
  • Voorkomen eenzaamheid en bestrijding armoede
  • Voorzieningen aanbod op maat
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (13)

Beweegtoestellen in de openbare ruimte

We vinden het belangrijk dat volwassenen en ouderen gestimuleerd worden om meer te bewegen. In de Wa...

in gebiedsplan

1 reactie

2 updates

Informatiemarkt Watergraafsmeer

Jaarlijks is er een informatiemarkt Watergraafsmeer op het Christiaan Huygensplein. De onderwerpen die ...

in gebiedsplan

2 updates

Alliantie Wijkzorg Oost

In Amsterdam Oost is sinds juni 2017 de Alliantie Wijkzorg Oost actief. De Alliantie Wijkzorg heeft ...

in gebiedsplan

2 updates

Huisbezoek van inwoners van 75 jaar en ouder in Middenmeer

In Middenmeer wonen veel ouderen boven de 80 jaar. Het voorzieningenaanbod is beperkt in dit deel va...

in gebiedsplan

1 reactie

2 updates

Coördinatiepunt activering en participatie statushouders

In een aantal buurten in de Watergraafsmeer wonen inmiddels ruim 250 statushouders. Op de Kruislaan ...

in gebiedsplan

3 updates

Vernieuwing zorg en ondersteuning in de buurt

De Wijkzorgtafels zijn een belangrijk middel om, samen met buurten, zorg en welzijn bij de mensen te...

in gebiedsplan

2 updates

Voorzieningen voor oudere en kwetsbare bewoners

In Watergraafsmeer wonen veel ouderen en kwetsbare bewoners in de wijken Amsteldorp, Jeruzalem en Be...

in gebiedsplan

2 updates

Voorlichtingsactiviteiten

Veel oudere bewoners zijn niet goed op de hoogte van de voorzieningen op het gebied van welzijn, zor...

in gebiedsplan

2 updates

Ontdekmarkt Amsteldorp

Als afsluiting van het project ‘Social Lab Amsteldorp' is samen met bewoners en ondernemers de Ontdekm...

in gebiedsplan

3 updates

Activiteitendag in Jeruzalem

Uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is om de saamhorigheid in de wijk Jeruzalem te versterken en ...

in gebiedsplan

1 reactie

3 updates

GGD: Verkenning Vroegsignalering klachten angst en depressie

Ondanks de inzet op betere vroegsignalering van angst en depressie, blijven de cijfers voor psychisc...

in gebiedsplan

3 updates

Bevorderen deelname aan beweegactiviteiten senioren

Vanwege het hoge percentage senioren in Watergraafsmeer bevorderen we de deelname aan sport-bewegen. ...

in gebiedsplan

1 reactie

4 updates

Continueren inzet wijkbeheerder in Amsteldorp en Betondorp

In zowel tuindorp Amsteldorp als Betondorp wonen veel ouderen. Er wordt één wijkbeheerder ingezet, die...

in gebiedsplan

2 reacties

4 updates